Varenr: BETINGELSERSALG

Salgsbetingelser

På vei til lager
Kontakt oss for pris

Beskrivelse

Standard Levering/salgsbetingelser for Proffia AS
Sist endret 01.01.2016

1) Anvendelse
Alle tilbud/salg/leveringer foretatt av Proffia AS, heretter omtalt som Proffia reguleres av disse vilkår med mindre annet er skriftlig avtalt og godkjent av Proffia AS.
Samarbeid og Serviceavtaler går foran dette dokument dersom enkeltpunkter er motstridene.
2) Tilbud og salg
Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Våre tilbud er gyldige i 30 dager fra datoen det er datert, dersom ikke annet er spesifisert. Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har Proffia rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.
En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

3) Produktinformasjon
Produktdatablad og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

4) Levering/Montering
Proffia opererer med to prisalternativer på mesteparten av tilbudte maskiner: Cash & Carry samt komplett bedriftsløsning.
Cash & Carry innebærer at produktet leveres på pall eksklusive montering, brukertilpasning eller innstillinger utover produktets ordinære justering eller innstillinger. Levering ved Cash & Carry kjøp faktureres reelle eller avtalte kostnader. En leveranse er Cash & Carry med mindre bedriftsløsning er tydelig spesifisert gjennom tilbud eller ordrebekreftelse.

Levering i henhold til tilbud om "komplett bedriftsløsning" er fraktfri med mindre annet uttrykkelig er spesifisert i tilbudet. Ved bestilling på nett gjelder merking på hvert enkelt produkt. Nettbestilling via mail er å anse som normal bestilling og sendes med normale fraktbetingelser.
Komplett bedriftsløsning innebærer et produkt levert klargjort for bruk tilpasset kundens behov samt Proffia's utvidete garanti der dette er oppgitt. I tillegg tilbys serviceavtale eller tilsvarende der dette anbefales av Proffia AS eller av produsenten

Dersom ikke annet er uttrykkelig spesifisert gjennom tilbud og ordrebekreftelse belastes all montering av stasjonære anlegg og tilsvarende på timebasis. Priser er som oppgitt i punkt 7.1 dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Monteringsarbeider i høyden krever lift, stillas eller tilsvarende godkjent løsning i henhold til arbeidstilsynets forskrifter og normal HMS praktisering. Slike hjelpemidler bekostes og fremskaffes av kunden etter avtale.
Tillegg til avtalt leveranse tilkommer for følgende:
Utgifter til overtidsarbeid eller andre tiltak som ønskes av bestiller etter avtalens inngåelse for å oppnå særlig rask levering.
Omkostninger som følge av forsinkelser eller andre forhold som må tilskrives bestiller.
Branntetting og kjerneboring.
Merarbeid eller omkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig, mangelfullt eller
kunden burde ha forstått at opplysningen kunne hatt innvirkning på leveransens pris.
Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse
Kostnader i forbindelse med nye føringsveier for kabel eller rør, samt endrede ønsker om kvalitet på disse.
Alle tilbud forutsetter at vann, strøm, trykkluft eller tilsvarende er fremlagt og av tilstrekkelig mengde og/eller kvalitet.

5) Leveringstid. Forsinkelse
Leveringstiden på produkter som Proffia er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg for den tid Proffia rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. Proffia forbeholder seg dog retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende i den forstand at Proffia skal ha adgang til å foreta levering innenfor et tidsrom på 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden. Tilbud som omfatter lagervare er alltid med forbehold om utsolgt vare, som enten kommer inn igjen til lager eller vil bli erstattet av et nytt tilsvarende produkt. Forsinket levering vil i ytterste konsekvens berettige et avslag i pris inntil 7%, alternativt heving av kjøp. Konsekvenser i form av avslag eller heving vil kun aksepteres der kunden selv innen rimelig tid skriftlig orienterer om relevante konsekvenser av en forsinkelse, og således gir Proffia AS en mulighet til å stille til disposisjon en midlertidig løsning.
Kunden er ansvarlig for at det ikke oppstår utsettelser i forbindelse med avtalt tid for påbegynnelse av oppdraget. Dersom det avtalte tidspunktet ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed senest 2 virkedager før påbegynnelse av oppdraget. Under den videre fremdrift må også kunden sørge for at det ikke oppstår hindringer eller forsinkelser.
Dersom ovenstående ikke overholdes, kan oppdragsgiver bli belastet etter gjeldende tariffer for transport, fremmøte og medgått tidsforbruk. Ved avbestilling etter signert ordrebekreftelse/kontrakt, vil kunden bli belastet med et avbestillings-gebyr på 20% av opprinnelig fakturaverdi.
Spesialbestilte varer vil bli levert og fakturert kunden i sin helhet, uten mulighet for retur.

6) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har Proffia krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Proffia forlanger dette.
Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Proffia i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.
Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er Proffia berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

7) Priser
7.1 Priser for service på profesjonelle maskiner gjeldende fra 01.01.2016
Timepris verkstedstjenester for Proffia + kunder:
Kr. 895,- eks. mva. . Gjelder inne og uteservice samt montering. Ved bruk av lærling faktureres 50% av oppgitt timesats.
Kjøring og eventuelle tekniske forberedelser, fremskaffing av deler og info tilkommer tid forbrukt hos kunde
Timepris øvrige kunder, tilsvarende arbeid kr. 1195,- eks. mva
Timepris Konsulenttjenester
Proffia + Kr. 1195,- eks mva
Øvrige kunder 1595,- eks mva

7.2 Miljøavgift
Alle maskiner og utstyr til disse belastes med 1% miljøavgift. Priser på varer og tjenester til bedriftsmarkedet er oppgitt eksklusive mva og miljøavgift dersom ikke annet uttrykkelig er spesifisert.

7.3 Rabatter
På maskiner gjelder oppgitte tilbuds eller kampanjepriser. Eventuelle rabattavtaler gjelder fra veiledende priser og kan ikke kombineres med tilbud og/eller kampanjepriser.

7.4 Forhandlerpriser
Dersom et tilbud eller ordrebekreftelse omtaler priser som forhandlerpris, er leveransen å anse som Cash & Carry. Eventuell montering, opplæring eller annet utover leveranse på pall/i kartong faktureres etter gjeldende betingelser. Forhandlerpriser kan ikke kombineres med tilbud om fraktfri levering som oppgitt på bestilling på nett.
Varer bestilt av forhandler via nettbutikk korrigeres til avtalepris på faktureringstidspunkt. Spesialtilpasning av produkter eller konsulenttjenester for forhandler faktureres med 690,- per time etter avtale.
Varer kjøpt med forhandlerbetingelser/priser har ingen returrett uten spesiell avtale. Returgebyr på 30% beregnes ved kreditering.

8) Salgspant
Proffia skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

9) Reklamasjon/Garanti
9.1 Kundens forpliktelser
Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Proffia om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.
Kunden forplikter å forebygge risiko for skader som følge av frost, fukt, røyk, varme og støtskader samt feil bruk av utstyret. Garanti og reklamasjon dekker ikke slike skader, eller følgefeil/konsekvenser etter andre skader av denne art.

9.2 Varer kjøpt av Proffia AS (Profesjonelle maskiner)
På varer kjøpt som bedriftsløsning dekkes transport av produkt på rimeligste måte eller kjøretid for teknisk personell til maskinens lokasjon i Hordaland eller Sogn og Fjordane. Proffia AS velger det mest hensiktsmessige av disse på det gjeldende tidspunkt. Proffias utvidete garanti gjelder i samme tidsrom som den ordinære Garanti dekker etter lov.

9.4 Spiral og pumpegaranti
Proffia innrømmer 6 års pumpegaranti og 6 års garanti på varmespiralen. Betingelser for disse garantiene er utført og dokumentert vedlikehold i henhold til produsentens krav om pumpeservice og periodisk vedlikehold, samt kontinuerlig benyttet godkjent avkalkingsmiddel fra Proffia AS.

9.5 Utvidet garanti/Proffia garantien
Med utvidet garanti dekkes følgende som ikke dekkes av produsentens garanti eller kjøpslovens bestemmelser:
Høytrykksmaskiner
Driftsfeil grunnet at maskinen er kjørt tom for diesel.
Driftsstans på grunn av feil dreieretning
Pumpeskade grunnet for høyt vanntrykk inn på maskinen.
Gulvvaskemaskiner
Skadet børste forårsaket av feilmontering
Feil på batterilader
Rapportert feil på maskin grunnet tett vannfilter


10) Proffias ansvar for feil og mangler
Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i henhold til punkt 8 innen ett år etter levering, er Proffia AS forpliktet til å avhjelpe. Proffia AS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.
Dersom kjøperen har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som Proffia AS svarer for, har Proffia rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført Proffia AS.
Proffia AS har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. Proffia AS har således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

11) Leveringshindringer / force majeure
Hvis det inntrer forhold utenfor Proffia AS kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Proffia s oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Proffia AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, moblisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.
Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den / de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.
Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

12) Verkstedstjenester øvrig
Innlevering av produkter til verksted, og bestilling av verkstedsarbeid hos kunde
Alle påbegynte arbeider faktureres, og ved godkjent garanti eller reklamasjon tilfaller faktura selger, importør eller rettmessig ansvarlig.
Ved fremlagt garanti eller reklamasjonskrav skal dette fremsettes ved bestilling av arbeid, eller innlevering av maskin.
Dersom verkstedstjenesten ikke medfører reparasjon, belastes uansett medgått tid til feilsøk eller annen behandling av produktet.
For forbrukermaskiner med salgspris under 10.000 inkl mva gjelder et maxbeløp på 490,- inkl mva for feilsøk. Dette gjelder også ved avslått garanti eller reklamasjonskrav. Ved kjøp av nytt, tilsvarende produkt tilbys kunden å trekke fra et betalt feilsøk på salgspris, eller avstå fra betaling.
Maksimalbeløp reparasjon
Ved innlevering av produkt bekrefter kunden å godta Proffia AS betingelser.
Ved avtalt maksimalbeløp kan Proffia ikke i etterkant kreve et høyere beløp, med mindre dette avtales underveis i reparasjonen. Oppgitt kontaktperson skal ha myndighet til å ta en slik avgjørelse dersom det er innlevert av en bedrift.
Uavhentet reparasjon
Dersom et produkt ikke er uthentet innen 3 måneder etter ferdigstillelse kan produktet selges for å dekke reparasjonsomkostninger, eller bli kassert. Proffia AS står ikke til ansvar for uavhentet produkt, uansett grunn.
Produkter som ikke hentes belastes lagerleie, pt. Kr. 30 eks mva per døgn, fra 21 dager etter ferdigstillelse.

13) Tvister. Lovvalg
Enhver tvist mellom kjøperen og Proffia knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Bergen tingrett som verneting.

Spesifikasjoner

Tilbehør